ZŠ a MŠ Dobrá Voda u Českých Budějovic

Žákovský parlament

CÍLE

Aktivně se podílet na vytváření pozitivního klimatu ve škole, hledat, navrhovat a spoluvytvářet nejlepší podmínky pro chod školy, práci žáků a učitelů.

Zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením školy a dalšími zaměstnanci.

Parlament je půdou pro řešení podnětů a připomínek žáků za účelem zlepšení chodu školy.

Předcházet negativním jevům jako je šikana, ubližování druhým, ničení majetku školy a majetku ostatních žáků.

Připomínat dodržování školního řádu.

Parlament se podílí na organizaci různých sportovních, kulturních a vzdělávacích akcí.

 

VOLBY ČLENŮ

Členem žákovského parlamentu se může stát každý žák 5.- 9. třídy.

Volby do parlamentu probíhají ve třídách v měsíci září, parlamentářem se stane žák, který chce v parlamentu pracovat, nemá závažné morální prohřešky a je zvolen nejvyšším počtem hlasů ve třídě.

  • I. stupeň zastupují 2 parlamentáři z 5. tříd
  • II. stupeň zastupují 2 parlamentáři z každé třídy
  • Volební období začíná 1. října a končí 30. září.

Žák může být zvolen opakovaně.

 

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ

Schůzky jsou svolávány minimálně jednou měsíčně, v případě potřeby častěji.

Zástupci informují své spolužáky o projednávaných problémech a rozhodnutích, ke kterým parlament dospěl.

Všichni členové mají rovnoprávné postavení. V případě hlasování platí: 1 člen = 1hlas.         K přijetí návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

Na jednání parlamentu dohlíží pověřený zástupce pedagogického sboru.

Parlamentáři mají právo vznést své dotazy v případě nejasností ohledně výuky či provozu školy.

Žákovský parlament není oprávněn zasahovat do záležitostí, jejichž řešení patří do pravomoci vedení školy.

Složení parlamentu 2021/2022